شرح وظایف


شرح وظايف

.1 دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

.2 تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري جهت ارائه خدمات

.3 تأمين وسايل ارتباطي مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائه خدمات

.4 تأمين وسايل و امكانات رفاهي كاركنان

.5 برنامه ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات اداري و پشتيباني

.6 برنامه ريزي و ارائه طرحهاي مربوط به كنترل و كاهش هزينه هاي

.7 سازماندهي ، تعيين شرح وظايف ، تقسيم كار ، تعيين حدود تفويض اختيار در بين ادارات تابعه

.8 پيش بيني نيازهاي دانشکده از نظر وسايل و ملزومات اداري و فني

.9 پيش بيني اعتبارات لازم و تنظيم بودجه سالانه

.11 برنامه ريزي جهت واگذاري بخش خدماتي و پشتيباني به بخش خصوصي

.11 برنامه ريزي و نظارت بر عمليات تداركاتي ، انبارداري ، تعميرات نگهداري خودروها

.12 رضايت سنجي از مراجعين حوزه مديريت و زمان سنجي ارائه خدمات

.13 رسيدگي به امور مربوط به قراردادها و شركت در جلسات آن

.14 پيش بيني نيازهاي تداركاتي دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

.15 انجام بررسيهاي لازم براي شناخت بازار و آگاهي از نوسانات

.16 رسيدگي و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارشهاي رسيده

.17 امضاء احكام گوناگون مانند مرخصي،مأموريت،پاسهاي اداري وشخصي و... مربوط به كاركنان تحت سرپرستي

.18 نظارت ، ارزشيابي و پيگيري حسن انجام كار واحد هاي ذيربط دانشكده شامل امور مالي، كارگزيني،

خدمات ، ،خودروئي، انبار ، تاسيسات ، )سايت ( و سمعي و بصري

.19 پيگيري برگزاري جلسه شواري اداري

.21 برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاها و بازآموزي ها، جلسات، همايش ها در كارپردازي،

.21 واگذاري فضاها و نظارت بر هدف ارتباطات در بين همكاران دانشكدها و ...

.22 نظارت بر امور ساختماني و محوطه سازي دانشكده

.23 ارتباط با معاونت هاي توسعه، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي فرهنگي، درمان، بهداشتي و ... و همچنين با

ستاد دانشگاه

.24 امور قرارداد ها جهت واحد هاي داخلي

.25 دريافت تقاضا هاي مربوط به سالن ها، آزمايشگاه ها، skill lab و ساير فضا ها، انعقاد قرارداد

.26 نظارت بر حسن اجراي عملكرد واحد تاسيسات

.27 انتقال درخواست هاي تجهيزات و امكانات آموزشي و نياز هاي لوازم اداري و مصرفي كلي در دانشكده

.28 پيگيري برنامه افزايش فضاهاي فيزيكي و احداث ساختمان هاي جديد با نظارت مديريت فني دانشگاه

.29 هماهنگي برنامه هاي دانشجويي در سطح تشكل ها پشتيباني از مراسمات دانشجويي با هماهنگي مسئولين

دانشجويي و فرهنگي دانشكده ها

.31 فرهنگ سازي هدف در سطح دانشكده

.31 امور مربوط به مأموريت ها و مرخصي و پاس پرسنل اداري و ....

.32 پشتيباني در هماهنگي برگزاري اردو هاي دانشجويي، كارمندي و ....

.33 پيگيري كليه قراردادهاي دانشكده ها

.34 انجام كليه اموري كه توسط مسئولين مافوق اعلام گردد__

__

جستجو
دندان شیری (۹۴۱۰ بازدید)
مسواک (۲۷۰۱ بازدید)
عکس (۲۶۷۶ بازدید)
عکس (۲۶۶۷ بازدید)
دندان (۲۶۰۰ بازدید)
ل (۲۴۸۶ بازدید)
بهداشت دندان (۲۴۵۳ بازدید)
لثه (۲۴۱۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...