دفترچه تلفن کارکنان دانشکده دندانپزشکی


ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

خانم ملیحه ناد علی

مسئول دفتر ریاست

058-31513333

----

خانم فاطمه قربانی

مسئول امور عمومی

058-31513311

---

آقای حسن مهاجر

مسئول امور مالی

31513302- 058

----

خانم سپیده رضایی

مسئول آموزش

058-31513322

---

خانم ایزدپرست

کارشناس آموزش 058-31513322 ---
خانم مهاجران کارشناس پژوهش 058-31513303 ---
آقای ذولفقاری انبار دار 058-31513301 ---
خانم افروز کارپرداز 058-31513304 ---
خانم اسعدی سرپرستاری 058-31513300 ---
حسین نیا  -نجفی نگهبانی 058 -31513305 ---
آقای باقری کارگزینی 058-31513302 ---

 

 

http://dentisty.nkums.ac.ir/Category/3027

 


جستجو
دندان شیری (۶۷۵۵ بازدید)
عکس (۲۲۳۳ بازدید)
عکس (۲۲۲۳ بازدید)
مسواک (۲۱۶۴ بازدید)
دندان (۲۱۵۷ بازدید)
بهداشت دندان (۱۹۹۷ بازدید)
لثه (۱۹۸۲ بازدید)
سخنان بهداشتی (۱۸۷۴ بازدید)
ل (۱۸۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...